PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Spółka ASEKOL PL ORGANIZACJA ODZYSKU SPRZETU ELEKTYCZNEGO I ELEKTORNICZNEGO S.A., z siedzibą: Warszawa, ul. 17 Stycznia 56, kod pocztowy 02-146, nr ID podmiotu gospodarczego: 9372671698 (dalej tylko „administrator“) niniejszym informuje w myśl Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)  z późniejszymi zmianami (dalej tylko „ustawa“), a także uwzględniając modyfikację Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27. kwietnia 2016 r. (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), które wchodzi w życie 25. maja 2018 r. (dalej także „RODO“), o rozpoczęciu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w następujących celach:

I. Realizacja umowy

Administrator będzie w celu zapewnienia realizacji umowy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w następującym zakresie: imię, nazwisko, e-mail, telefon, nazwa i siedziba spółki, adres korespondencyjny, nr ID podmiotu gospodarczego, NIP, konto bankowe.  Administrator będzie przetwarzał dane osobowe ręcznie i w sposób zautomatyzowany w postaci elektronicznej, ewentualnie będzie je zapisywał w swoim systemie informacyjnym. W przypadku niektórych czynności, takich jak na przykład wystawianie faktur, windykacja wierzytelności lub administracja systemu informacyjnego, administrator współpracuje ze stronami trzecimi1 , którym trzeba udostępnić niektóre dane. Dane osobowe poza tym będą przetwarzane w okresie trwania stosunku umownego a następnie przez 10 lat od jego zakończenia do celów archiwizacji. Dane osobowe będą dostępne wyłącznie dla uprawnionych pracowników administratora oraz podmiotów przetwarzających dane. Administrator ponadto uprzejmie informuje, że udostępnienie powyższych danych osobowych w określonym celu jest obowiązkowe i niezbędne do celów realizacji umowy. W przypadku odmowy ich udostępnienia zawarcie umowy nie będzie możliwe.

II. Cele marketingowe

W oparciu o wyrażoną zgodę administrator będzie przetwarzał dane osobowe za pośrednictwem podmiotu przetwarzającego dane2 realizującego dla administratora działania marketingowe3 oraz wysyłanie informacji handlowych. W celach marketingowych Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w zakresie: imię, nazwisko, telefon i e-email.
Na podstawie § 7, ust. 3 ustawy nr 480/2004 Dz. U. Rep. Czeskiej o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego, w aktualnym brzmieniu administrator uprawniony jest do użycia adresu elektronicznego w celu wysyłania informacji handlowych dotyczących jego własnych produktów lub usług podobnych do tych, których już udzielił. W tych przypadkach obowiązuje zasada, że można kontynuować takie działania aż do chwili wycofania zgody przez klienta.
Udostępnienie wyżej określonych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora ręcznie i automatycznie w postaci elektronicznej przez czas trwania umowy, za wyjątkiem wysyłania informacji handlowych – w tym przypadku dane mogą być przetwarzane do momentu wycofania zgody. Wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych można kiedykolwiek wycofać całkowicie lub częściowo, wysyłając list polecony do siedziby administratora lub na e-mail administratora:gdpr@asekol.pl.

Pouczenie
Administrator niniejszym informuje, że przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do Pana/Pani danych osobowych oraz prawo do przenoszenia Pana/Pani danych osobowych. Jeżeli dowiedzą się Państwo lub uzyskają przekonanie, że administrator prowadzi przetwarzanie państwa danych osobowych w sposób sprzeczny z interesem ochrony życia prywatnego lub osobistego lub w sposób sprzeczny z ustawą/RODO, w szczególności jeżeli dane osobowe są niedokładne, biorąc pod uwagę cel ich przetwarzania, mogą Państwo żądać od administratora wyjaśnień lub zażądać, aby administrator usunął taki stan rzeczy. W szczególności może chodzić o sprostowanie, uzupełnienia, usuwanie danych osobowych, ewentualnie ograniczenie zakresu ich przetwarzania. Administrator ponadto informuje, że przysługuje Panu/Pani prawo złożenia skargi w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza odpowiednie przepisy prawne dotyczące ochrony danych osobowych.
W przypadku wszelkich pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z nami poprzez e-mail:kontakt@asekol.pl.

1,2 Aktualna lista osób trzecich, czyli podmiotów przetwarzających dane, pozostaje do dyspozycji w siedzibie administratora oraz, ewentualnie może być wysłana do osoby, której dane dotyczą, na jej żądanie. Udostępniając Pana/Pani dane osobowe osobom trzecim zawsze zachowujemy najwyższą ostrożność, aby udostępniać tylko dane w niezbędnym zakresie, i to podmiotom wiarogodnym, które zobowiązały się do odpowiedniego zabezpieczenia i ochrony danych osobowych.

3 Chodzi o oferowanie produktów i usług, wysyłanie informacji o organizowanych wydarzeniach, produktach, usługach i innych działaniach i badania poziomu zadowolenia klientów.

Scroll to top