RODO

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

PRZEZ

ENVIROPOL PL SP. Z.O.O.

Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH.

 

Niniejsza informacja została sporządzona w wykonaniu dyspozycji zawartej w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie). Użyte w art. 4 Rozporządzenia definicje stosuje się na potrzeby niniejszej informacji.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych osób, których dane dotyczą jest Enviropol PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Mechaników 15, 44-109 Gliwice , NIP: 7010351242, REGON: 146237186, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000428396 (dalej Administrator)

2. Podstawa prawna oraz cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na następującej podstawie prawnej oraz w następującym celu:

a. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia – na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, w celu przez nią wskazanym.

b. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy, w tym podjęcia czynności przed zawarciem umowy, a także dochodzenia roszczeń z umowy.

c. 6 ust.1 lit. c Rozporządzenia – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających lub związanych ze stosunkiem umownym, którego stroną jest Administrator, w tym obowiązków rachunkowych, podatkowych, fiskalnych, ubezpieczeniowych, socjalnych,

d. 6 ust.1 lit. c Rozporządzenia – w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków związanych ze składaniem raportów oraz sprawozdań lub innych dokumentów z wykonywanej działalności gospodarczej do urzędów administracji publicznej,

e. 6 ust.1 lit. f Rozporządzenia – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora polegających na obsłudze klientów, marketingu własnych produktów, tworzeniu raportów, statystyk, archiwizowaniu i przechowywania dokumentacji związanej z prowadzoną przez Administratora działalnością gospodarczą.

3. Kategorie odbiorców danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych osób, których dane dotyczą są następujące kategorie podmiotów:

a. upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora,

b. podmioty przetwarzające, świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne, administracyjne, finansowe, prawne, doradcze, konsultingowe, statystyczne, transportowe, marketingowe oraz inne, z którymi wiążę się powierzenie danych osobowych do przetwarzania.

c. podmioty administracji publicznej,

d. podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

4. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora będą przechowywane przez następujące okresy:

a. w przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w pkt.2a, przez okres na jaki została udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych lub do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub przez okres w jakim cel przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, pozostaje aktualny,

b. w przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w pkt.2b, przez okres trwania umowy oraz przez okres do upływu terminów przedawnienia roszczeń.

c. w przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w pkt.2c przez okres do upływu przedawnienia zobowiązań publiczno-prawnych Administratora, w tym podatkowych lub ubezpieczeniowych lub do upływu terminów archiwizowania dokumentów, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

d. w przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w pkt.2d przez okres, w którym Administrator będzie prawnie zobowiązany do składania raportów, sprawozdań lub innych dokumentów do organów administracji rządowej i samorządowej a także przez okres w jakim Administrator jest zobowiązany do przechowywania tych raportów, sprawozdań lub dokumentów, jednakże nie krócej niż przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostały sporządzone,

e. W przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w pkt.2e, przez okres do 10 lat od momentu uzyskania dostępu do danych osobowych.

5. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – na zasadach wskazanych w Rozporządzeniu (art. 15-20,22 Rozporządzenia).

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f).

W przypadku wniesienia sprzeciwu, o którym mowa powyżej, Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art.21 Rozporządzenia).

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

6. Wymóg podania danych osobowych

W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą, w przypadkach, o których mowa w pkt.2 b-e, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a ich niepodanie uniemożliwiłoby zawarcie umowy i w tym znaczeniu osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do podania danych osobowych.

W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą, w przypadku o których mowa w pkt.2a, podanie danych osobowych, jest dobrowolne i zależne wyłącznie od osoby, której dane dotyczą. Jednakże niepodanie tych danych może spowodować, iż Administrator nie podejmie czynności leżących w interesie osoby, której dane dotyczą.

7. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) („EOG”).

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator nie przetwarza danych osobowych w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym nie wykorzystuje profilowania.

9. Inspektor Ochrony Danych

W ramach przedsiębiorstwa Administratora nie działa Inspektora Ochrony Danych. Wszelkie zgłoszenia dotyczące danych osobowych należy przesyłać na dres poczty internetowej: info@enviropol.pl

Scroll to top